ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๓ ม..ปิ่น  มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจสภาพการศึกษาในนิคมสร้างตนเอง  จังหวัดลพบุรี  ฯพณฯ และคณะได้มาถึงบริเวณบ้านโคกหม้อ  ซอย ๒๑    เยี่ยมกรรมกรสามล้อซึ่งได้อพยพเข้ามาประกอบอาชีพในนิคมแห่งนี้และทราบว่าบุตรหลานของกรรมกรที่มีฐานะยากจนยังไม่ได้รับการศึกษาเลย
ก็มีที่ได้รับการศึกษาบ้างในชั้นประถมและมัธยมแต่ไม่มีโอกาสสอบไล่ก็มี  ส่วนที่อพยพมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะฝากบุตรหลานไว้กับญาติ เพราะในนิคมที่อพยพเข้ามายังไม่มีโรงเรียน
กกกกกก    กระทรวงศึกษาธิการได้ปรารภกับศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีที่จะสร้างโรงเรียนเคลื่อนที่ให้เข้ามาตั้งในบริเวณนิคม  เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อพยพมาพร้อมผู้ปกครองจะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
กกกกกก    วันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยครูเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี  และเห็นว่าควรเร่งจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในนิคมสร้างตนเอง  เพื่อให้บุตรหลานของชาวนิคมได้ศึกษาเล่าเรียนให้เหมาะสมแก่อัตภาพ   โดยได้สั่งการให้โรงเรียนช่างกลปทุมวันเป็นผู้สร้างโรงเรียนเคลื่อนที่และได้ส่งมาติดตั้งที่ซอย ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒     เป็นอาคารขนาดกว้าง   ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตรหลังคามุงสังกะสี  พื้นกระดาน พร้อมด้วยอุปกรณ์ จำนวน ๒ ห้องเรียน
กกกกกกก วันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช  ๒๕๐๒   นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของโรงเรียน      ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายปอ ขาวสะอาดได้กราบเรียนเชิญฯพณฯท่านจอมพลสฤษดิ์  ธนรัชต์     นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มาเยี่ยมราษฎรชาวนิคมสร้างตนเองลพบุรี และได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเป็นปฐมฤกษ์      เสมือนเป็นการทำพิธีเปิดโรงเรียนเป็นทางการในวันนี้  โรงเรียนแห่งนี้ได้ชื่อว่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เคลื่อนที่ ๑
กกกกกกก โรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๒๖  เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๐๒          มีนักเรียนจำนวน ๖๑ คน  ครูจำนวน  ๖ คน  มีนายเฉลียว  ด้วงทวี   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นผู้รักษาการ แทนครูใหญ่โรงเรียนนี้อีกตำแหน่ง  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ( .. )   และได้รับงบประมาณพิเศษก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๐๒  ชนิดกึ่งถาวร ราคา  ๒๐,๐๐๐  บาท
กกกกกกกวันที่  ๑๑  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๐๖  ได้แต่งตั้งนายชาญ  พิทักษ์สาลี  มาเป็นครูใหญ่
กกกกกกวันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๘  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘  ขนาด ๑๐ ห้องเรียน ประเภทถาวร งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  โดยมี
นายยุทธ  หนุนภักดี    ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
กกกกกกกนักเรียนในปี  ๒๕๐๙  จำนวน ๔๖๑ คน   จัดการเรียน ๑๒ ห้อง   ภารโรง ๑ คน  และได้แต่งตั้งนายนิวัฒน์  พิมพาภรณ์  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่
               ปี ๒๕๑๐  มีนักเรียน  ๔๙๔ คน  ครู ๑๖ คน  จัดการศึกษา  ๑๔ ห้อง
               ปี ๒๕๑๔  มีนักเรียน  ๖๔๖ คน  ครู ๒๔ คน  จัดการศึกษา  ๒๒ ห้อง
               ต่อมา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนซอย ๒๑ สาย ๒ ซ้าย
               ปี ๒๕๑๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๖ ห้อง  พื้นคอนกรีตติดดิน เป็นเงินในการก่อสร้าง  ๔๕,๐๐๐  บาท
               ปี ๒๕๑๒  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๒ ห้อง  แบบ ป.๑ ข  งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๕๐๐  บาท
               ปี ๒๕๑๓  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๔ ห้อง  แบบ ป.๑ ฉ  งบประมาณ จำนวน
๙๙,๘๐๐  บาท
               ปี ๒๕๑๕  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๔ ห้อง  แบบ ป.๑ ฉ  งบประมาณ จำนวน
๑๒๐,๐๐๐  บาท
               ปี ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๖ ห้อง  แบบ ป.๑ ฉ  ใต้ถุนสูง งบประมาณ
จำนวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท
               ปี ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์   แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖  งบประมาณ จำนวน ๘๒๒,๐๐๐  บาท
               ปี  ๒๕๔๑  คณะกรรมการโรงเรียนโดยนายปรีชา  จิรสกุลสุข ประธานกรรมการโรงเรียน  ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับสากลทั่วไปจากโรงเรียนซอย ๒๑สาย ๒ ซ้าย เป็นชื่อใหม่ว่า โรงเรียนพัฒนานิคมศึกษาอักษรย่อ พ... และโรงเรียนไดรับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง แบบ ๑๐๕/๒๕๒๙  พร้อมต่อเติมจำนวน ๘ ห้องเรียน งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท และสร้างห้องส้วม แบบ สปช. /๒๖  จำนวน ๔ ห้อง ๑ หลัง งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท
               ปี ๒๕๔๒  นายชูชาติ  ทรัพย์มาก      ได้เสนอแนะให้มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเครือข่ายมหามงคลประจำอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี       เนื่องจากเป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี และนายชัชชัย   ปอสูงเนิน  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพัฒนานิคม  ได้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนพัฒนานิคมศึกษา เป็นโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมเป็นโรงเรียนเครือข่าย  และจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลพบุรี
            ปี  ๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
               ปี ๒๕๔๙   โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) สมศ.  รอบที่ ๒  ผลการประเมินระดับก่อนประถมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  ระดับประถมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต   ๒   เป็นโรงเรียนแกนนำพัฒนากระบวนการคิด 
                  ปี   ๒๕๕๐  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม   เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด    Brain- based   Learning   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  และเป็นสถานศึกษาประเภท  ๑  โรงเรียนกระจายอำนาจ
                 ปี  ๒๕๕๒  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม  เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑
                 ปี ๒๕๕๔   โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) สมศ.  รอบที่ ๓  ผลการประเมินระดับก่อนประถมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  ระดับประถมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
ปีการศึกษา๒๕๕๕  ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับเพชร
 ปีการศึกษา๒๕๕๖ 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑โรงเรียนต้นแบบลูกเสือจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
-  ได้รับเป็นโรงเรียนดี   ประจำตำบล  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2