วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

            วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม จัดการศึกษา โดยประสานชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐาน  ดำรงตนอย่างพอเพียงตามวิถีชีวิตไทยอย่างมีความสุข

ปรัชญาโรงเรียน    

                            ปญญา   ว   ธเนนเสยโญ                    ( ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ )