พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ                   

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ตามมาตรฐานการศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ประสาน   ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย

๑. นักเรียนมีคุณธรรม    ความรู้และดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                ๒.บุคลากรจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                .โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ

พึงพอใจ