ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.๑

อ.๒

๒๓

๓๑

๒๔

๒๙

๔๗

๖๐

 รวม

๕๔

๕๓

๑๐๗

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

๒๘

๓๗

๔๗

๔๖

๓๖

๕๒

๓๖

๓๔

๓๒

๓๔

๓๕

๕๙

๖๔

๗๑

๗๙

๘๐

๗๑

๑๑๑

รวมทั้งสิ้น

๓๐๐

๒๘๓

๕๘๓