คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร เพ็รชไม้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา