ปฐมวัย

นางประไพ เงินวิเศษ
ครู คศ.3

นางมาลี เงินวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1