ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวรุ่งรัศมี พวงแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณรงค์ อินทร์จันทร์
นักการภารโรง

นายปัญญา ชูเกษม
นักการภารโรง

นางสาวจุฑามาศ ลาดสลุง
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางช่อเพ็ชร ปลื้มใจ
นักการภารโรง