กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเบญจวรรณ ไชยดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรวัลย์ ไตรญาณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพ็ญรุ่ง กุลฑลทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2