กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ ปานพรหม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเสาวลักษณ์ จำมั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุชานนท์ ใจธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1