กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุรีย์รัตน์ ร่มลำดวน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ