กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเกียรติ เอมจั่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ