กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางไพรวัลย์ ไตรญาณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ