กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสายฝน บัวหลวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจำเนียร ดีเส็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1