กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุชานนท์ ใจธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจพร วรรณพัฒ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2